پایگاه خبری تحلیلی نسیم گیلان

آخرين مطالب

با 250 ميليارد تومان چه کارهايي مي شود براي رشت کرد؟ مقالات

با 250 ميليارد تومان چه کارهايي مي شود براي رشت کرد؟

  بزرگنمايي:

fiogf49gjkf0d
گيلان انلاين- شـهردار رشـت همانطـور کـه وعـده داده بـود، در نامـه اي سرگشـاده پـرده از نـام 20 تـن از بدهـکاران دانـه درشـت شـهرداري برداشـت؛ البتـه آنگونه که از فهـواي کلام ثابت قـدم برمي آيـد، بدهـکاران شـهرداري تنهـا به ايـن 20 نفر محـدود نمي شـود و بايـد در انتظـار ليسـت بلنـد بالاتـري بـود. اما نکتـه فاجعه باري که در اين نامه سرگشـاده اشـاره شـده، ميـزان طلـب شـهرداري از يـک سـري شـهروندان اسـت کـه بـه مبلـغ 250 ميليـارد تومـان مي رسـد. مبلغي نجومـي و بسـيار بـزرگ کـه در واقـع بـه انـدازه يک سـوم بودجـه شـهرداري اسـت.
مجمـوع طلب ايـن 20 نفـر رقم تقريبـي 27 ميليـارد تومـان اسـت. يعنـي 27 ميليـارد از بودجـه شـهر در دسـت ايـن 20 نفر اسـت. حال اگـر 250 ميليـارد را بـا اين اعداد تناسـب بگيريم، به صـورت تقريبي ميتـوان گفت کـه تعداد بدهکاران دانه درشـت شـهرداري چيـزي حـدود 180 نفر هسـتند؛ به عبارت ديگر يک سـوم بودجه شـهرداري رشـت در دسـت تنها 180 نفر قرار دارد.
امـا ارزش ايـن 250 ميليـارد تومـان بـراي رشـت چقـدر اسـت؟ بـا نگاهـي بـه بودجـه اسـتان گيلان و بودجـه شهرسـتان هـاي مختلف شـايد بتـوان به ميـزان ارزش اين مبلـغ پـي بـرد. بـد نيسـت بدانيد کـه در سـال 94 ،بودجه عمرانـي اسـتان گيلان 167ميليـارد تومـان بـوده کـه در سـال 95 بـه 217 ميليـارد تومان افزايش پيدا کرده اسـت؛ يعنـي بـه طـور تقريبـي ميتوان گفـت که ميـزان پولي که در دسـت بدهـکاران دانـه درشـت اسـت، از بودجـه عمراني يـک سـال اسـتان گيلان هم بيشـتر اسـت.
امـا بودجـه مهمتريـن شـهرهاي اسـتان گيلان مثـل لاهيجان، انزلي، لنگرود و آسـتارا چقدر اسـت؟ شـهر انزلي در سـال 94 بودجـه 41 ميليـاردي را به تصويب رسـاند که ايـن بودجـه بـراي سـال 95 بـه 53 ميليارد تومـان افزايش يافـت. امـا شـهر لاهيجان که گفتـه مي شـود افزايش 350 درصـدي بودجه براي سـال 95 را داشـت، بـه 140 ميليارد تومـان رسـيد. شـهر لنگـرود نيـز در سـال 94 ، بودجـه 17 ميليـاردي داشـت که در سـال 95 بـا مبلـغ 44 ميليارد به تصويـب رسـيد. همچنين بودجه شـهرداري آسـتارا نيز در سـال 95 ، بـا مبلغ 19 ميليـارد تومان مصوب شـد.
بنابراين جمع بودجه سـالانه چهار شـهر مهم اسـتان گيلان برابري مـي کنـد با طلبي کـه شـهرداري از بدهکاران دانه درشـت شهرداري دارد. هميـن آمـار گويـاي ايـن مسـئله اسـت که بـا ايـن بودجه چـه کارهايـي مـي تـوان بـراي رشـت انجـام داد. حـال در نظر داشـته باشـيد که شـهرداري داراي 2500 نفر پرسـنل اسـت. اگـر ايـن 2500 نفـر بـه طـور ميانگيـن 1 ميليـون تومـان حقـوق دريافت کننـد، بنابرايـن ماهـي 2 ميليارد و 500 ميليـون تومـان ميزان پولي اسـت که شـهرداري بايد بـه پرسـنل خـود پرداخت کنـد بنابرايـن بـا 250 ميليارد تومـان مـي توانـد بـه ميـزان 10 ماه حقـوق پرسـنل خود را پرداخـت کنـد تـا ديگـر شـاهد انتقادهـاي يـک عـده از شـهرداري جهـت عـدم پرداخت پرسـنل شـرکتي کـه بايد حقـوق خـود را از شـرکت تحـت قـرارداد دريافـت کننـد، نباشيم.
امـا يکـي از مهمتريـن پروژه هايـي کـه طـي يـک دهـه اخيـر در شـهر رشـت انجام شـد، پـروژه پيـاده راه فرهنگي شـهرداري بـود که اسـتقبال عمومـي از اين مـکان گوياي رضايـت مردمـي از ايـن پـروژه اسـت کـه بـه تدريـج دارد بـه يکـي از مهمترين جاذبه هاي گردشـگري شـهر رشـت تبديـل مـي شـود. پروژه پيـاده راه بـا بودجه اي معـادل 20 ميليـارد تومـان بـه بهـره بـرداري رسـيد. هرچند حواشـي بسـياري حـول و حـوش ايـن پـروژه اتفـاق افتـاد و هنـوز هـم بـا وجود گذشـت 9 مـاه از افتتاح آن، برخـي از اعضاي شـوراي شـهر نسـبت به انحراف بودجه اين پـروژه اعتراض خـود را به انحـاي مختلف نشـان مي دهند امـا تصور کنيد بـا ميـزان طلب شـهرداري مي شـد در حـدود 12 پـروژه به وسـعت و ابعـاد پياده راه در شـهر رشـت اجرا کـرد. آن هم
در يکـي از سـخت ترين دورانـي کـه رکـورد بازار سـاخت و سـاز، شـهرداري هاي کشـور را زمين گيـر کـرده اسـت، اين مبلـغ مي توانسـت شـهرداري رشـت را از هـر نظـر بـراي اجـراي برنامه هـاي خـود بـي نيـاز کند.
يکـي از اصلي ترين مشـکلات شـهر رشـت که اخيـرا تکدر خاطـر شـهروندان را موجـب شـده اسـت، وضـع آسـفالت نامطلـوب خيابان هـاي شـهر رشـت اسـت کـه خصوصـا با آغـاز فصـل بارندگـي مشـکلاتي را بـراي شـهروندان فراهم آورده اسـت. قيمـت اجـراي آسـفالت بـا کيفيـت بـراي هر متـر مربـع، حـدود 4 هزار تـا 8 هـزار تومان اسـت با فرض اينکه آسـفالت هـر متر مربع 10 هزار تومـان آب بخورد، بـا 250 ميليـارد تومـان مي شـد 25 ميليـون متـر مربـع از شـهر را آسـفالت کـرد. به احتسـاب ايـن آمار هيـچ چاله و دسـت انـدازي حتـي در حافظه شـهر هـم باقـي نمي ماند، چـه برسـد به سـطح خيابـان هاي رشـت.
حـال سـوال اساسـي ايـن اسـت، چـرا حـق و حقـوق شـهروندان و مبالـغ هنگفتـي که مي تواند گره از مشـکلات بي شـمار شـهر و شـهروندان را وا کنـد، بايد در دسـت يـک عـده افـراد معدودي باشـد که هـر روز به واسـطه پول مـردم بـر ثروتشـان بيافزايند؟
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

` تو هم بخوان ` ، تحقق یک رویا

انتخاب شهردار رشت و چند پرسش برای آینده جریان اصلاح طلبی استان

حیران گیلان همچنان زخم بر می دارد

چالشی به نام شورای شهر

یک جهان و این جهانخوار!

حسین (ع) رسانه‌ای که ماندگار می‌ماند!

چراغ برداریم!

مدیران شهر همدلی کنند، رشت در هزار توی مشکلات؟

رنج ماسوله ای ها برای جهانی شدن

دست هایی که فراتر از مرزها همدیگر را می فشارند

ورزش دوست باشیم یا ورزشکار؟

فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در آستارا - عیسی پاشاپور*

طغیان دوباره «مگس زیتون» در رودبار/خستگی یکسال زحمت در تن‌ها ماند

یک جنگ و یک تفنگ!

یادگاری از سلاطین کیایی در شرق گیلان/ مرمت پل خشتی تمیجان

تماشای باغ و باران از فراز قلعه های تاریخی گیلان

دفاع مقدس سند پرافتخار تأسی از آموزه‌های عاشوراست

سرمایه هایی که آتش می زنیم

بداخلاقی رسانه ای و توهین به استاندار با الفاظ تهدیدآمیز؟!

«حمایت از تولید داخلی» تنها در حد شعار/قدرت دلالان بیشتر است

گرد و غبار فراموشی بر روی سینماهای بی اکران رشت نشسته است

هزینه دانلود غیرمجاز را بدانیم

انتقاد از بدیهیات!

ایران مقصد گردشگران عراقی؛ تهدید یا فرصت!

وقتی به جای ارتقا با مشاوران خداحافظی می کنند!

جاده های شمال قافیه را باخته اند!

تلاش احمدی نژاد برای اعتبار از دست رفته!

دلنوشته ای برای سرافرازان آزاده وطن!

شورای گفتگوی استان محل تبادل و تعامل و رفع موانع کسب و کار گیلان

آشنایی باحیات وحش گیلان درموزه ماسوله/نگاه ویژه مسئولان ضروری است

اقتصاد تحکم نمی پذیرد

ناپدید شدن روستای تاریخی آسیو شوان!

اهل چه هستی؟ پیشرو بودن یا دنباله روی؟

ذخیره ارزی خوب، توان مالی بالا، اما ... !؟

چرا باید شصت و ششمین شهردار رشت بومی و جوان باشد

کتاب را جا بگذاریم - عیسی پاشاپور*

سخاوت دریا برای آستارا/حال سواحل خوب نیست

صدف های دریایی، چشم زخمی سواحل آستارا

سریال شهردار رشت قسمت 65

چراغ ها را بر باد بیاویزیم

​میدان «غریب کُشِ» قزوین به سمت تهران!

ملکه های قاچاق خارجی ، بلای جان نژاد زنبور ایرانی

آقازاده ها رو از فرنگ برگردونین!

قطع برق و رنج عمومی!

نگاهی به پدیده شاخ های اینستاگرامی، دلیل شهرت این افراد چیست

سازهایی خاموش در گیلان

تغییر کاربری ساختمان شورای شهر رشت/موزه دائمی مشروطه دائر می شود

مشکل قطعی برق است یا قطعی تدبیر؟!

همت کنید آقای رئیس جمهور

با میله گرد بزنید!