پایگاه خبری تحلیلی نسیم گیلان

آخرين مطالب

با 250 ميليارد تومان چه کارهايي مي شود براي رشت کرد؟ مقالات

با 250 ميليارد تومان چه کارهايي مي شود براي رشت کرد؟

  بزرگنمايي:

fiogf49gjkf0d
گيلان انلاين- شـهردار رشـت همانطـور کـه وعـده داده بـود، در نامـه اي سرگشـاده پـرده از نـام 20 تـن از بدهـکاران دانـه درشـت شـهرداري برداشـت؛ البتـه آنگونه که از فهـواي کلام ثابت قـدم برمي آيـد، بدهـکاران شـهرداري تنهـا به ايـن 20 نفر محـدود نمي شـود و بايـد در انتظـار ليسـت بلنـد بالاتـري بـود. اما نکتـه فاجعه باري که در اين نامه سرگشـاده اشـاره شـده، ميـزان طلـب شـهرداري از يـک سـري شـهروندان اسـت کـه بـه مبلـغ 250 ميليـارد تومـان مي رسـد. مبلغي نجومـي و بسـيار بـزرگ کـه در واقـع بـه انـدازه يک سـوم بودجـه شـهرداري اسـت.
مجمـوع طلب ايـن 20 نفـر رقم تقريبـي 27 ميليـارد تومـان اسـت. يعنـي 27 ميليـارد از بودجـه شـهر در دسـت ايـن 20 نفر اسـت. حال اگـر 250 ميليـارد را بـا اين اعداد تناسـب بگيريم، به صـورت تقريبي ميتـوان گفت کـه تعداد بدهکاران دانه درشـت شـهرداري چيـزي حـدود 180 نفر هسـتند؛ به عبارت ديگر يک سـوم بودجه شـهرداري رشـت در دسـت تنها 180 نفر قرار دارد.
امـا ارزش ايـن 250 ميليـارد تومـان بـراي رشـت چقـدر اسـت؟ بـا نگاهـي بـه بودجـه اسـتان گيلان و بودجـه شهرسـتان هـاي مختلف شـايد بتـوان به ميـزان ارزش اين مبلـغ پـي بـرد. بـد نيسـت بدانيد کـه در سـال 94 ،بودجه عمرانـي اسـتان گيلان 167ميليـارد تومـان بـوده کـه در سـال 95 بـه 217 ميليـارد تومان افزايش پيدا کرده اسـت؛ يعنـي بـه طـور تقريبـي ميتوان گفـت که ميـزان پولي که در دسـت بدهـکاران دانـه درشـت اسـت، از بودجـه عمراني يـک سـال اسـتان گيلان هم بيشـتر اسـت.
امـا بودجـه مهمتريـن شـهرهاي اسـتان گيلان مثـل لاهيجان، انزلي، لنگرود و آسـتارا چقدر اسـت؟ شـهر انزلي در سـال 94 بودجـه 41 ميليـاردي را به تصويب رسـاند که ايـن بودجـه بـراي سـال 95 بـه 53 ميليارد تومـان افزايش يافـت. امـا شـهر لاهيجان که گفتـه مي شـود افزايش 350 درصـدي بودجه براي سـال 95 را داشـت، بـه 140 ميليارد تومـان رسـيد. شـهر لنگـرود نيـز در سـال 94 ، بودجـه 17 ميليـاردي داشـت که در سـال 95 بـا مبلـغ 44 ميليارد به تصويـب رسـيد. همچنين بودجه شـهرداري آسـتارا نيز در سـال 95 ، بـا مبلغ 19 ميليـارد تومان مصوب شـد.
بنابراين جمع بودجه سـالانه چهار شـهر مهم اسـتان گيلان برابري مـي کنـد با طلبي کـه شـهرداري از بدهکاران دانه درشـت شهرداري دارد. هميـن آمـار گويـاي ايـن مسـئله اسـت که بـا ايـن بودجه چـه کارهايـي مـي تـوان بـراي رشـت انجـام داد. حـال در نظر داشـته باشـيد که شـهرداري داراي 2500 نفر پرسـنل اسـت. اگـر ايـن 2500 نفـر بـه طـور ميانگيـن 1 ميليـون تومـان حقـوق دريافت کننـد، بنابرايـن ماهـي 2 ميليارد و 500 ميليـون تومـان ميزان پولي اسـت که شـهرداري بايد بـه پرسـنل خـود پرداخت کنـد بنابرايـن بـا 250 ميليارد تومـان مـي توانـد بـه ميـزان 10 ماه حقـوق پرسـنل خود را پرداخـت کنـد تـا ديگـر شـاهد انتقادهـاي يـک عـده از شـهرداري جهـت عـدم پرداخت پرسـنل شـرکتي کـه بايد حقـوق خـود را از شـرکت تحـت قـرارداد دريافـت کننـد، نباشيم.
امـا يکـي از مهمتريـن پروژه هايـي کـه طـي يـک دهـه اخيـر در شـهر رشـت انجام شـد، پـروژه پيـاده راه فرهنگي شـهرداري بـود که اسـتقبال عمومـي از اين مـکان گوياي رضايـت مردمـي از ايـن پـروژه اسـت کـه بـه تدريـج دارد بـه يکـي از مهمترين جاذبه هاي گردشـگري شـهر رشـت تبديـل مـي شـود. پروژه پيـاده راه بـا بودجه اي معـادل 20 ميليـارد تومـان بـه بهـره بـرداري رسـيد. هرچند حواشـي بسـياري حـول و حـوش ايـن پـروژه اتفـاق افتـاد و هنـوز هـم بـا وجود گذشـت 9 مـاه از افتتاح آن، برخـي از اعضاي شـوراي شـهر نسـبت به انحراف بودجه اين پـروژه اعتراض خـود را به انحـاي مختلف نشـان مي دهند امـا تصور کنيد بـا ميـزان طلب شـهرداري مي شـد در حـدود 12 پـروژه به وسـعت و ابعـاد پياده راه در شـهر رشـت اجرا کـرد. آن هم
در يکـي از سـخت ترين دورانـي کـه رکـورد بازار سـاخت و سـاز، شـهرداري هاي کشـور را زمين گيـر کـرده اسـت، اين مبلـغ مي توانسـت شـهرداري رشـت را از هـر نظـر بـراي اجـراي برنامه هـاي خـود بـي نيـاز کند.
يکـي از اصلي ترين مشـکلات شـهر رشـت که اخيـرا تکدر خاطـر شـهروندان را موجـب شـده اسـت، وضـع آسـفالت نامطلـوب خيابان هـاي شـهر رشـت اسـت کـه خصوصـا با آغـاز فصـل بارندگـي مشـکلاتي را بـراي شـهروندان فراهم آورده اسـت. قيمـت اجـراي آسـفالت بـا کيفيـت بـراي هر متـر مربـع، حـدود 4 هزار تـا 8 هـزار تومان اسـت با فرض اينکه آسـفالت هـر متر مربع 10 هزار تومـان آب بخورد، بـا 250 ميليـارد تومـان مي شـد 25 ميليـون متـر مربـع از شـهر را آسـفالت کـرد. به احتسـاب ايـن آمار هيـچ چاله و دسـت انـدازي حتـي در حافظه شـهر هـم باقـي نمي ماند، چـه برسـد به سـطح خيابـان هاي رشـت.
حـال سـوال اساسـي ايـن اسـت، چـرا حـق و حقـوق شـهروندان و مبالـغ هنگفتـي که مي تواند گره از مشـکلات بي شـمار شـهر و شـهروندان را وا کنـد، بايد در دسـت يـک عـده افـراد معدودي باشـد که هـر روز به واسـطه پول مـردم بـر ثروتشـان بيافزايند؟

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصتی برای گذر از تحریم‌ها

بهشت کاکتوس‌ها در آستارا/ گنجینه‌ای کم نظیر در خاورمیانه

آغاز فاز دوم مرمت مناره بازار گسگر/ ارتفاع30متری برج باز می گردد؟

بی تعارف برخی مدیران تو باغ نیستند!!

فردوسی مهمان خوان دهم تو هم بخوان

بازگشت مناره مسجد صفی رشت/ الحاقات حذف می‌شود

تشکیک در شرط بندی

آسیب نگاه غیر کارشناسی بر سیمای توسعه استان

مدیریت خلاق شهری به مثابه گنجی ارزشمند البته کمیاب

از بی هنری تا تب ساسی!

سکوت خبری؛ مورد عجیب لاسک

سفر به گیلان و حسرت برای رشت!

زخم خصوصی سازی بر پیکر 25 هزار کارگر گیلانی/واگذاری های بی‌نتیجه

شایعه افزایش قیمت بنزین و واکنش های اجتماعی

اوستا حسین آخرین بازمانده ازخاندان تفنگ ساز/دقایقی باتفنگچی میرزا

بوی بنزین !

پیشینه‌های رمضان در فرهنگ شالیکاران گیلان

«مسجد صفی» تاریخی ترین مسجد رشت

وقتی باشگاه ها به ساختار فرهنگی بی توجهی می کنند!

«گمج» هنر دستی که برند گیلان است

ضرورت توجه به وضعیت فرهنگی ورزشگاه ها

دولتی در بحران و با بحران!

سال دو فصل دارد

این زمین تشنه !

رونق تولید گیلان در گرو رفع موانع/ تحقق رویای شیرین تنها با تلاش

سپاه سردمدار مبارزه با گروه های تروریستی

سیل اخیر و چند نکته ضروری

وقتی چراغ آگاهی‌بخشی اختلال اوتیسم فروزان نیست

این پهنه اعجاب !

مرثیه ای برای نوروز ناشاد نود و هشت

به یاری سیل زدگان بشتابیم

لاهیجان عروس شهرهای گیلان/بازدید از تنها موزه چای کشور

امام زادگان گیلان؛ حریم امن مسافران نوروزی

ورق‌هایی برای عیدی

چهارشنبه سوری بله؛ چهارشنبه سوزی نه

10 نقطه مهم حادثه خیز راه های گیلان را بشناسیم

دو روی سکه انتقال آب کاسپین

سفری خاطره انگیز در اقامتگاه‌های بوم گردی گیلان

نوروز در آبادی‌های گیلان

چارچوب چهارشنبه سوری - عیسی پاشاپور*

انتقال آب خزر به سمنان حتی به زیان مردم استان سمنان است

عروس گولی تا رابچره/ گیلان با آیین های سنتی به پیشواز بهار می رود

"نوشد" آیینی فراموش شده در حیران

آقای رئیس جمهور حال و روز مطبوعات و اصحاب رسانه را هم دریابید!

شهرداران درمانده از زباله، دهیاران بیگانه با زباله

دوگانگی اجتماعی و اضطراب های زنانه

همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار در گیلان فراخوان داد

انتخاب امروز ، کیفیت فردا

تغییر هویت و انزوای اجتماعی آسیب جدی استفاده از فضای مجازی است

پرهیز بر مدار دستان آلوده!